Paranna sitoutumista ja tuottavuutta
Saat ratkaisun haasteeseesi nopeasti!
Palkitseminen
Osuva palkitseminen parantaa motivaa-tiota, sitoutumista, työssä viihtymistä ja ohjaa toimimaan oikein
Palkitsemisen johtaminen
Strategian ja palkitsemisen onnistunut yhteensovitus on avaintekijä palkitsevien asioiden tuottavuudelle
Palkitsemisen analysointi
Hyvä analyysi perustuu eri tietolähteiden yhdistelyyn, riittävän suuren datamäärän ti-lastolliseen analysointiin ja vertailutietoihin
Palkitsemisen kehittäminen
Onnistunut kehittämishanke lisää henkilös-tön luottamusta siihen, että kaivattuja uu-distuksia saadaan aikaan
Palkitsemisstrategia
Palkitsemisstrategia määrittelee palkitsemi-sen kokonaisuuden sekä sen roolin organi-saation strategian toteuttamisen tukena
Suorituksen johtaminen
Ratkaisevaa suorituksen johtamisessa ovat esimiehille tarjotut puitteet ja taitava esi-miestyö...
Palkitseminen
Palkitseminen vaikuttaa motivaatioon, si-toutumiseen, työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen...
Strategian toteuttaminen
Ratkaisevinta palkitsemisstrategian ja yli-päätään strategian toteutumisessa on esi-miestyön ja johtamisen laatu...
Henkilöstön sitoutuminen
Sitoutuminen on yksi merkittävimmistä palkitsemisen tuottavuuden tekijöistä. Si-toutumista voidaan lisätä...
Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Suomen Palkitsemiskeskus Oy on vuodesta 1997 toiminut palkitsemisen edelläkävijä. Au-tamme työnantajia rakentamaan kaikki henkilöstön palkitseviksi kokemat asiat niin, että ne ohjaavat toimintaa oikein, lisäävät työviihtyvyyttä ja parantavat henkilöstön työkykyä ja tuot-tavuutta
SUOMEN PALKITSEMISKESKUS OY
Tekniikantie 12
02150 Espoo
TOMI RANTAMÄKI
Toimitusjohtaja
040 585 4444
tomi.rantamaki(at)palkitsemiskeskus.fi